Regulamin

 1. Definicje

  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  2. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Sklep Internetowy [menq.pl] (dalej także jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.menq.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług;
  5. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
  6. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;
  7. Login Klienta (Login) – jest nim adres e-mail, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, wprowadzony przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
  8. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  9. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
  10. Strona – Usługodawca lub Klient;
  11. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
  12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
  13. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
  14. Usługodawca – ch2, ul. Jerozolimska 12A/1, 05-500 Piaseczno, NIP: 199-00-14-325, REGON 160231652;
  15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.


 2. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
  2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Usługodawcę, który świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
   1. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym i zawierania Umów sprzedaży Towarów na odległość, oraz
   2. informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia, oraz
   3. udzielanie Klientom informacji o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym.

  3. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
  4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub Mozilla Firefox wersja minimum 4.0, Opera od wersji 9.5), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
  5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, urządzenie z którego się korzysta w szczególności powinno posiadać:
   1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień;
   2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall);
   3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa;
   4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej;
   5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

  6. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z ww. bez zgody Usługodawcy.
  7. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
  8. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


 3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia odpowiednich rubryk i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.
  2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
   2. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
   3. niedostarczania i nieprzekazywania przez Klientów i Użytkowników treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 4. Zamówienia

  1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
  3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
  4. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji treści Regulaminu.
  5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
  7. Klient ma prawo do rezygnacji z Zamówienia lub zmiany Zamówienia w dowolnym momencie przed realizacją Zamówienia (przed wysyłką Towaru). Celem odwołania Zamówienia, Klient powinien bezzwłocznie skontaktować się ze Usługodawcą.


 5. Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

  1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
   1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata),
   2. za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),
   3. za pośrednictwem serwisu ePay – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową.

  3. Szczegółowe formy płatności określone są zawsze podczas realizacji Zamówienia.
  4. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży (w przypadku płatności za pobraniem Towar zostaje wysłany tego samego dnia, jeśli zamówienie zostało złożone do 11:00; przy Zamówieniu po godz. 11.00 wysyłka Towaru następuje kolejnego dnia), przy czym w przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem płatności internetowych termin będzie liczony od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy (tego samego dnia, jeśli płatność zostanie zaksięgowana do godziny 11:00 albo następnego, jeżeli zostanie zaksięgowana po godz. 11.00).
  5. Usługodawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., Paczkomaty InPost albo firmy kurierskiej. Dostawa trwa zazwyczaj 1-2 dni robocze w przypadku wybory firmy kurierskiej albo w przypadku Poczty Polskiej - 1-3 dni robocze (przesyłka priorytetowa) lub 2-5 dni roboczych (przesyłka ekonomiczna), Paczkomaty InPost - następne 1-3 dni robocze od daty wysyłki. Niedoręczone przesyłki pocztowe oczekują na odbiór w najbliższym urzędzie pocztowym przez okres 14 dni. Przesyłki do Paczkomatów InPost oczekują na odbiór w wybranym Paczkomacie przez 3 dni. Potem odbiór jest możliwy w najbliższym oddziale InPost przez 14 dni. Kurierzy podejmują maksymalnie 3 próby doręczenia.
  6. Koszty dostawy są zawsze wyraźnie wskazane podczas składania Zamówienia.
  7. W celu skutecznej realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu.
  8. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
   1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
   2. niekompletności przesyłki,
   3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
   4. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

  1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (dziesięciu) dni od wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Usługodawcy – ch2, ul. Jerozolimska 12A/1, 05-500 Piaseczno
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
  3. Towar powinien być zwrócony na adres: ch2, ul. Jerozolimska 12A/1, 05-500 Piaseczno
  4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


 7. Niezgodność Towaru z umową

  1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
  2. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy lub pocztą e-mail na adres info@menq.pl
  3. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
  4. Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Usługodawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.
  5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.


 8. Odpowiedzialność

  1. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.


 9. Pozostałe prawa i obowiązki

  1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
  3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
  4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.


 10. Rozstrzyganie sporów

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


 11. Dane osobowe

  1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz z poszanowaniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.


 12. Postanowienia końcowe

  1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Powrót na górę...